Breptat

Synonyma breptat: mektat, koktat, drmolit, mluvit, žvanit, tlachat, patlat

Podobné výrazy k synonymu breptat


Hledat