Desorganizovat

Synonyma desorganizovat: rozkládat, rozvracet

Podobné výrazy k synonymu desorganizovat


Hledat