Dezorganizovat

Synonyma dezorganizovat: rozkládat, rozvracet

Podobné výrazy k synonymu dezorganizovat


Hledat