Disonance

Synonyma disonance: nelibozvuk, konsonance, nesoulad, nesouzvuk, neshoda

Podobné výrazy k synonymu disonance


Hledat