Manko

Synonyma manko: úbytek, schodek, deficit, ztráta, nedostatek

Podobné výrazy k synonymu manko


Hledat