Nadbytek

Synonyma nadbytek: přebytek, hojnost, blahobyt, nedostatek

Podobné výrazy k synonymu nadbytek


Hledat