Nedosažitelnost

Synonyma nedosažitelnost: nedostižnost, neuchopitelnost

Podobné výrazy k synonymu nedosažitelnost


Hledat