Nesrozumitelnost

Synonyma nesrozumitelnost: nejasnost, nezřetelnost, nepochopitelnost, srozumitelnost

Podobné výrazy k synonymu nesrozumitelnost


Hledat