Obdoba

Synonyma obdoba: podobnost, analogie, paralela

Podobné výrazy k synonymu obdoba


Hledat