Rozpor

Synonyma rozpor: neshoda, nesoulad, protiklad, kontradikce, antagonismus, konflikt, rozkol

Podobné výrazy k synonymu rozpor


Hledat