Shrnovat

Synonyma shrnovat: stahovat (dolů), sumarizovat, integrovat

Podobné výrazy k synonymu shrnovat


Hledat