Sprostota

Synonyma sprostota: hrubost, nevychovanost, nízkost, vulgárnost, vulgarita

Podobné výrazy k synonymu sprostota


Hledat