Trdlo

Synonyma trdlo: nemotora, nemehlo, nešika, hlupák

Podobné výrazy k synonymu trdlo


Hledat