Uplatit

Synonyma uplatit: zaplatit <co>, splatit, podplatit <koho>, dát úplatek <komu>, podmazat

Podobné výrazy k synonymu uplatit


Hledat