Osvobodit <koho od> (poplatků)

Ke slovu osvobodit <koho od> (poplatků) evidujeme 1 synonym.

osvobodit (poplatků) je synonymum ke slovu prominout

Podobné výrazy k synonymu osvobodit <koho od> (poplatků)