Rozesmutnit

Ke slovu rozesmutnit evidujeme 5 synonym.

Synonyma k rozesmutnit: rozlítostnit, roztesknit, rozradostnit

Podobné výrazy k synonymu rozesmutnit