Zprostit

Ke slovu zprostit evidujeme 6 synonym.

Synonyma k zprostit: zbavit <koho> (funkce), oprostit, osvobodit, odvolat <koho>, sesadit, uvolnit

Podobné výrazy k synonymu zprostit